WANG GUANGYI  Thing-In-Itself: Utopia,Pop and Personal Theology   Today Art Museum Beijing 2012
  • Casa editrice: LingNan Art PublishingHouse
  • 542 Pagine
  • Lingua: Cinese - Inglese
  • Isbn: 978-7-5362-5022-2
  • Catalogo della mostra di Wang Guangyi curata da Huang Zhuan al Today Art Museum di Pechino. Testi di Huang Zhuan, Wu Hung, Jonathan Fineberg, Yan Shanchun, Lu Peng, Liu Mingjun, Carol Yinghua Liu, Wang Min'an, Gary D. Xu, Demetrio Paparoni.